Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

>> Tải mẫu VB tại đây

Khi không muốn nhận tài sản người để lại di sản để lại thì phải lập thành văn bản từ chối nhận thừa kế. Dưới đây là mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Tôi là (4):

.................. ................. .................. ................. ................. .................. .................. .................... .................... .................... ................. ................. .................. ................... ................... ...................  ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. .................. .................. .................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. ................... .....

Tôi là người thừa kế theo .................. ............ (5) của ông/bà ......................................... .................... ............... .................. chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân  ................ ................... ..................... .................. ............. cấp ngày ......./......../.........

          Tài sản mà tôi được thừa kế là: ................. ...................... ................... ............. .................. .................. ............... ................... ..................... ................ ....... .......... ................... ..................... ................. ....................... ...................... .................... .................... ................. .................. ................. ................. ................. .................. ................... ................... ................. .................. ................ .................. ............... ................... .................. ................ ................. ................. ...................  .................... .................... .................. .................. ................ .................. ................. ................. ................. .................. ................. .................. .................. ...................... ..................... .................. ................... ............... ................... ................ ....................... ................... ................. .................. ................... .................. ................. ................. .................. ................... .................. ................... ................... ................... ................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

           

 

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tin liên quanTin liên quan

Mẫu hợp đồng khácMẫu hợp đồng khác