Mẫu di chúc theo quy định pháp luật

>>Tải mẫu hợp đồng TẠI ĐÂY 

Mẫu di chúc theo quy định pháp luật gồm thông tin về người viết di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:
Mẫu Di chúc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư và liên hệ văn phòng công chứng trước khi thực hiện thủ tục lập Di chúc.

Vui lòng tải file để xem đầy đủ hơn!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

DI CHÚC

Tại Văn  Phòng Công chứng số............thành phố ………. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Văn Phòng Công chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên):................... ..................... ..............

Sinh ngày:......./....../............

Chứng minh nhân dân số:.............cấp ngày...../...../........tại .......

Hộ khẩu thường trú: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

................... ....................... .................... ............... ...............

Trường hợp vợ chồng lập Di chúc chung thì ghi như sau :

Tôi là (ghi rõ họ và tên):................. .................... .................

Sinh ngày:...../....../.............

Chứng minh nhân dân số: .……..cấp ngày ….. /...…/.……. tại ………

Hộ khẩu thường trú:.(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

 …………… ………………… ………………… ..…………… ……

cùng vợ là Bà : ...................... .........................

Sinh ngày: ............../…............../…………...

Chứng minh nhân dân số: ……....cấp ngày .... /…./…….. tại ……

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)……………… ……………… ……………… ………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) lập di chúc này như sau:

            (Ghi rõ: Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

……………… ………………… ………………… …………………

…….................. .………………… ……………… …………………

……………… ………………… ………………… …………………

Trong trường hợp Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm cỏc nội dung sau :

            Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :

ông (Bà): ...

Sinh ngày: .……/…../………...

Chứng minh nhân dân số: …………...cấp ngày .... /.…/.…… tại ………

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).……………… ………………… …………… ………………

ông (Bà): ...

Sinh ngày: .……/…../………...

Chứng minh nhân dân số: ……..cấp ngày .... /.…/.…… tại ………

Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú). …………… ………………  …………………………………

Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tôi (chúng tôi) đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Tôi (chúng tôi) đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã đọc nội dung di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung di chúc và điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người làm chứng  (nếu cú)                             Người lập di chúc                                      

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

-

 

Tin liên quanTin liên quan

Mẫu hợp đồng khácMẫu hợp đồng khác