Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

>>Tải mẫu hợp đồng TẠI ĐÂY

Đây là mẫu văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, một bên sẽ góp phần vốn của mình bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

Vui lòng tải file để xem đầy đủ hơn!

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) :

............... ................ ................ ................ ............... ................ ............... ................ .............. ................ ............... .............. ............... .................. .............. ................ ............. ............... ............... ................ .............. ................. ............... ................. ................ ............... ................ .................. ................. ................. ................... ................ ............... ............... ................. ................ ................. .................. .................. .............. .............. ............... ................. ................... ................... .................... ................. ............... ............... ............... .................. ............... .................. ................ ................. ............... ............... ................ ................ ................ ................ ................ ................... ...................  .............. ................ ..........

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

................. ................. .................. .................. ................... ................. ................ ................. ............... ................. ............... ............... ................ ............... ................................. ................ ................. ............... ................ ................ ............... ................. ................. ................. .................. .................. ................... ................. ................ ................ ............... ................. ............... ............... ................ ............... ................. ................ ................. ............... ................ ................ ............... ................. ................. ................. .................. .................. ................... ................. ................ ................. ............... ................. ............... ............... ................ ............... .................. ............... ................ ................. ............... ................ ................ ............... .................

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  .............. ................ ............ ................ .................... .................. .................. .................. .................... ............

cụ thể như sau:

 

- Thửa đất số: ............... ............... ..............

- Tờ bản đồ số:............ ............... ...............

- Địa chỉ thửa đất: ................. .................... ................ ................ ..................

- Diện tích: ........ .........  m2 (bằng chữ: ............. ............. .......... ..........)

- Hình thức sử dụng:

            + Sử dụng riêng: .......... ............  m2

            + Sử dụng chung: .......... ........... m2

- Mục đích sử dụng:............. .............. ...............

- Thời hạn sử dụng:........... ............. ...................

- Nguồn gốc sử dụng:........... .............. ..............

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............... ................ ..................... ................. ............... ................. ................. ......................

 ĐIỀU 2

 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN

Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............ ................ ........... ............ .............. đồng

(bằng chữ:............. ............... ............... .............. ........... ............... đồng Việt Nam)

 

Tin liên quanTin liên quan

Mẫu hợp đồng khácMẫu hợp đồng khác